• Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejne aresztowania w śledztwie o sygn. RP I Ds 41.2016 dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku działalnością w zakresie pośrednictwa kredytowego

           W dniach 22 - 23 października 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu przeprowadzone zostały czynności procesowe z udziałem następnych osób zatrzymanych w sprawie o sygn. RP I Ds. 41.2016, to jest czterech podejrzanych o przestępstwa popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.

           Podejrzanym, tj. Damianowi K., Mariuszowi B., Danielowi S., Pawłowi O. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 kk i z art. 286 § 1 kk w. zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w i inne. Mając na uwadze, iż w stosunku do wszystkich wyżej wymienionych czterech podejrzanych zachodzi obawa matactwa procesowego, a także grozi im surowa kara, prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, II Wydział Karny tymczasowo aresztował Damiana K., Mariusza B., Daniela S. i Pawła O. na okres trzech miesięcy.

           Są to kolejne zatrzymania osób podejrzanych w trwającym od sierpnia 2016 roku śledztwie, które prowadzi Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. W toku postępowania weryfikowana jest działalność firm z tzw. grupy Council działających na rynku usług finansowych i pośrednictwa kredytowego, występujących pod różnym nazwami, takimi jak: Enterprise Investment Zarzadzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, EI Global, Personal Finanse, Council sp. z o.o.,  Europejska Grupa Finansowa  Council SA, Kancelaria Prawna Proculus sp. z o.o. czy DIPiA sp. z o.o, ale powiązanych ze sobą osobowo i kapitałowo.

          Czas trwania postępowania wynika przede wszystkim ze skomplikowanego charakteru sprawy, na co wpływ ma m.in. wielowątkowość śledztwa, bardzo duża liczba osób pokrzywdzonych, ilość podejrzanych, a także fakt, iż obejmuje ono okres działalności firm od 2010 do lutego 2017 roku. Skomplikowany charakter sprawy wynika również z obszerności i różnorodności zebranego w sprawie materiału dowodowego. Natomiast w toku postępowania stale i systematycznie wykonywane i planowane są liczne czynności procesowe, mając na celu sprawne i skuteczne wykrycie i ujęcie sprawców przestępstw, a także zabezpieczenie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonych. W chwili obecnej  w śledztwie status podejrzanego posiada już 99 osób. Co do czterech z nich stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast w stosunku do 95 osób cały czas stosowane są liczne środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Ponadto Prokuratura Regionalna we Wrocławiu przekazuje materiały z akt  śledztwa do Prokuratur i Sądów Rejonowych i Okręgowych na terenie całej Polski, celem podjęcia działań o charakterze pozakarnym na rzecz osób pokrzywdzonych w niniejszym śledztwie.