• Grafika zdjęcie główne góra strony

Następne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku z pośrednictwem kredytowym

W ostatnim czasie w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu przeprowadzone zostały czynności procesowe z udziałem następnych osób zatrzymanych w sprawie o sygn. RP I Ds. 41.2016, to jest sześciu podejrzanych o przestępstwa popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Podejrzanym, tj. Paulinie K., Patrycji M., Darii Ł., Tomaszowi Z. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 kk i z art. 286 § 1 kk w. zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w i inne. Wszyscy wyżej wymienieni podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, złożyli obszerne wyjaśnienia, w których wskazali swoją rolę w przestępczym procederze, opisali mechanizm działania grupy i osób nią zarządzających, techniki stosowane przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze i innych wyższych szczebli w hierarchii grupy, podali mechanizmy przestępczego działania pracowników wszystkich szczebli, w tym ścisłego kierownictwa firm finansowych powiązanych z Europejską Grupą Finansową Council SA. Mając na uwadze postawę podejrzanych i treść złożonych przez nich wyjaśnień, zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Natomiast na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, II Wydział Karny na wniosek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Kamila B. na dalszy czas powyżej 12 miesięcy, to jest do dnia 30 czerwca 2018 roku z zastrzeżeniem, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie z chwilą złożenia w terminie 21 dni od dnia 28 marca 2018 roku na konto sum depozytowych Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu kwoty 300 000 zł tytułem poręczenia majątkowego. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nie zgodziła się w tym postanowieniem i złożyła zażalenie, zarzucając postanowieniu Sądu Apelacyjnego błąd w ustaleniach faktycznych polegający na uznaniu, że wobec podejrzanego Kamila B. przy istnieniu uzasadnionej obawy matactwa procesowego, wystarczającym dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego środkiem zapobiegawczym będzie tymczasowe aresztowanie z możliwością jego zamiany na poręczenie majątkowe w kwocie po 300.000 złotych podczas, gdy ustalone okoliczności faktyczne śledztwa oraz grożąca podejrzanemu surowa kara pozbawienia wolności wskazują na konieczność dalszego stosowania wobec niego tymczasowego aresztowania, bez możliwości zamiany na inny środek zapobiegawczy. Jednakże Sąd Apelacyjny w dniu 19 kwietnia 2018 roku nie uwzględnił zażalenia prokuratury i utrzymał w mocy postanowienie Sądu z dnia 28 marca 2018 roku.

 

Nadto Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, na wniosek obrońcy Katarzyny K. i obrońców Marka K. przedłużył termin do złożenia poręczenia majątkowego, w stosunku do podejrzanej Katarzyny K. do dnia 15 maja 2018 roku, natomiast w stosunku do podejrzanego Marka K. do dnia 7 maja 2018 roku.